مچ بند نئوپرنی دو طرفه پرسور بند دار آدور ADOR

مچ بند نئوپرنی دو طرفه پرسور بند دار آدور ADOR


۵۴۹,۰۰۰ تومان

آخرین بروزرسانی : 3 اردیبهشت, 1403

ویژگی های کلیدی محصول

 • ﺑﻧد ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺑرای ﻓﺷرده ﺳﺎزی و ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار ﻓﺷﺎر
 • جلوگیری از ﻓﺷﺎر ﺑﯾش از ﺣد و ﺧط اﻧداﺧﺗن روی ﭘوﺳت
 • تثبیت ﻋﺎﻟﯽ روی دﺳت
 • دارای آستر ﺑرای ﺣداﮐﺛر راﺣﺗﯽ
 • طراﺣﯽ دو طرفه برای هر دو دست
 • سبک ، نرم و سازگار با پوست

بررسی اجمالی محصول

مجموعه آدور با بهره‌گیری از نظرات پزشکان و متخصصین ارتوپدی و با بهره‌مندی از بروزترین تجهیزات و به‌کارگیری نیروی کار آموزش‌دیده و پویا در راستای تولید محصولاتی با بالاترین کیفیت ممکن، کارایی و قیمت مناسب گام برداشته است. این مجموعه با هدف افزایش آگاهی و بهبود سطح سلامت افراد جامعه شروع به تولید و توزیع محصولات طبی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا کرده است.
در ﻣﺣﺻوﻻت ﺟدﯾد ﭘرﺳور؛ ﺧط دوﺧت و دوﺧت ﺣذف ﺷده و ﺑﺎ به ﮐﺎرﮔﯾری ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺑدون دوﺧت، ﺧطوط به ﺣداﻗل رﺳﯾده ﺗﺎ در ﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎده اﻧﻘﺑﺎض نداشته ﺑﺎﺷد و ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﯾﺷﮕون ﮔرﻓﺗن، ﻣﺎﻧﻊ ازﻓﺷﺎر ﺑﯾش از ﺣد و ﺧط اﻧداﺧﺗن روی ﭘوﺳت می شود.
ﻣﺣﺻوﻻت ﭘرﺳور؛ در ﻋﯾن ﺳﺑﮑﯽ و ﻧرﻣﯽ ، ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﭘوﺳت و هم چنین دارای طراﺣﯽ زﯾﺑﺎ، ﺳﺎده و ﺧﺎص می باشند.

مشاوره تلفنی رایگان

ارسال به سراسر کشور

ضمانت اصل بودن کالا

تحویل اکسپرس و سریع

نقد و بررسی : مچ بند نئوپرنی دو طرفه پرسور بند دار آدور ADOR

ﺳﯾﺳﺗم ﺑﻧد ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺑرای ﻓﺷرده ﺳﺎزی و ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار ﻓﺷﺎراز ﺳوی ﮐﺎرﺑر، ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺣﺻوﻻت ﭘرﺳور ھﺳﺗﻧد. ﺑﻧدھﺎی ﻣوﺟود به ﭘوﺷﯾدن آﺳﺎن ﻣﺣﺻول ﮐﻣﮏ ﮐرده و اﻻﺳﺗﯾﮏ ﺑودن ﺑﻧدھﺎ ﺑﺎﻋث می ﺷود که ﻓﺷرده ﺳﺎزی ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﺑوده و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺎﺛﯾر و ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﻣﻠﮑرد را داﺷته ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد اﺣﺳﺎس ﺑﮭﺑودی در ﮐﺎرﺑر می ﺷود.
ﺑر اﺳﺎس ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧده آﻟﻧزﺑﺎخ در ﻣورد اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎی ارﺗوﭘدی، ۶٧ درﺻد از اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﺳﺎﭘورت/ﺑرﯾس ھﺎ ؛ که ﻗﺑﻼ ﻣﺟﺑور ﺑودﻧد به طور ﻣﻧظم از ﻣﺳﮑن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد، ھم اﮐﻧون ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﻧﺗﯾجه ی اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﻣﮏ درﻣﺎﻧﯽ ، ﻣﺳﮑن ھﺎ را به طور ﮐﺎﻣل یا ﻣﻘدار ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد.

ویژگی های مچ بند نئوپرنی دو طرفه پرسور بند دار:

 • اﻣﮑﺎن تثبیت ﻋﺎﻟﯽ روی دﺳت

 • ﻓﺷرده ﺳﺎزی ﻗﺎﺑل ﺗﻧظﯾم ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم ﺑﻧد ھﺎ

 • آﺗل ﺳﺧت اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای ﺣداﮐﺛر ﺗﺛﺑﯾت و ﺑﯽ ﺣرﮐﺗﯽ

 • ﻣواد ﻧﺋوﭘرن ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ محکم و ﻓﺷرده ﺳﺎزی

 • آﺳﺗر دوﺳﺗدار ﭘوﺳت ﺑرای ﺣداﮐﺛر راﺣﺗﯽ و ﺗﻧﺎﺳب ﮐﺎرﺑر

 • طراﺣﯽ دو طرفه ﺑرای اﺗﺻﺎل ﭼپ ﯾﺎ راﺳت

موارد استفاده:

 • اﻧﺣراف ﺟزﺋﯽ، رگ به رگ ﺷدن و ﮐﺷﯾدﮔﯽ در ﻣﭻ دﺳت

 • ﺗﺎﻧدوﻧﯾت، ﺑورﺳﯾت و اﺳﺗﺋوآرﺗرﯾت ﻣﭻ دﺳت و ﺷﺳت

 • ﺗﺛﺑﯾت و ﺑﯽ ﺣرﮐﺗﯽ ﭘس از ﺟراﺣﯽ ﯾﺎ آﺳﯾب

نکات پیشنهادی:

 • در صورتی که این محصول توسط افراد دارای بیماری های پوستی استفاده گردیده است، نباید توسط فرد دیگری مورد استفاده مجدد قرار گیرد.
 • این محصول را با آب سرد شسته و از فشردن و چنگ زدن آن اجتناب نمایید.
 • برای تمیز کردن این محصول از مواد شوینده سخت و الکل استفاده نکنید.

*این محصول ، FREE SIZE می باشد.

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “مچ بند نئوپرنی دو طرفه پرسور بند دار آدور ADOR”